Istinjaa

Imibuzo Ejwayelekile Eqondene Nokuzikhulula.

1. Umbuzo: Kuvumelekile yini ukufunda noma ukusebenzisa umakhalekhukhwini endlini encane? Impendulo: Indlu encane yeyokuzikhulula, ngakho – ke akuthandeki ukusebenzisa ucingo noma ukufunda khona.[1] 2. U: Kuvumelekile yini ukusebenzisa izingoje zokuchama zomphakathi ezitholakala emgaqweni? I: Akuvumelekile. Kufanele uzikhulule endaweni esesithe, uqosheme hayi umile.[2] 3. U: Ungalisebenzisa yini iphepha kuphela ku Istinjaa? …

Read More »

Sunnah Indlela Yokuzikhulula Nokuzihlanza

6. Ngaphambi kokungena endlini encane, khipha noma ukhumule zonke izinto okuqoshwe kuzo igama lika Allaah, l elikaMprofethi (ukuthula kube kuye) kanye namavesi eQuran eyingcwele. Isibonelo: izindandatho nemigexo.

UHadhrat Anas (radhiyallahu 'anhu) ubika ukuthi uRasulullah (sallallahu 'alaihi wassallam) wayeyikhipha indandatho yakhe uma engena endlini encane.

Read More »

Sunnah Indlela Yokuzikhulula Nokuzihlanza

4. Mboza ikhanda nezinyawo ngaphambi kokungena endlini encane.

UHadhrat Habeeb bin Saalih (radhiyallahu 'anhu) ubika ukuthi uRasulullah (sallallahu 'alaihi wassallam) wayeye agqoke izicathulo futhi amboze ikhanda uma engena endlini encane.

5. Ngaphambi kokungena endlini encane isho u"bismillah" (egameni lika Allaah Ta'ala) bese uthi:

Read More »