Sahaabah

Umlandeli KaRasulullah (sallallahu alaihi wasallam) Emgedeni Nasechibini

UHadrat Abu Bakr (radiallahu anhu) Emgedeni Wase Kawsar Ngenkathi besemgedeni kwiHijrah (uhambo olalusuka eMakkah luya eMadina) kubikwa ukuthi uHadrat Abu Bakr (radiallahu anhu) wakhathazeka ukuthi kungabikhona isilwane esizoqhamuka ezimbobeni zomgede silimaze uRasullullah (sallallahu alaihi wasallam). Wase evala izimbobo ngokudabula iziqephu zendwango yakhe eyangezansi kwase kwasala izimbobo ezimbili ekwashoda khona indwangu. …

Read More »

ISahaabi Ekade Linomusa kakhulu KuleUmmah (kulesizwe)

Ukudela Umcebo Wakhe KuRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) UHadrat Abu Hurairah (radiallahu anhu) ubika ukuthi URasullullah wathi, “Awukho umcebo womuntu engazuza kuwo njengomcebo kaHadrat Abu Bakr (radiallahu anhu).” Ngokuzwa lokhu UHadrat Abu Bakr (radiallahu anhu) wase ekhala ethi “Umcebo wami, nami konke kungo kwakho, O Sithunywa sika Allah(sallallahu alaihi wasallam)!” Kwenye …

Read More »

UAllah Uthembisa AmaSahaabah (radhiyallahu anhum) IJannah

Uthando LaHadrat Anas bin Nadhar (radiallahu anhu) LaRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) Nokufa Kwakhe Empini YaseUhud Ngenkathi amaMuslim enqotshwa eUhud, kwaqala kwasabalala amahemuhemu ngokuthi uRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) ubulewe. Loludaba ladala ukuthi amaSahaabah (radiallahu anhum) aphelelewe umdlandla, alahle ithemba. UHadrat Anas (radiallahu anhu) wase ebona UHadrat Umar (radiallahu anhu) noHadrat Talha …

Read More »

Ubufakazi BeKuraan Kareem NgamaSahaabah (radhiyallahu anhum) Mayelana Nokuzinikela Kwabo Okukhulu

IAnsaari Lidiliza Ibhilidi Ngelinye ilanga uRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) wayedlula kwesinye istradi eMadina wase ebona ibhilidi elinesakhiwo esiyingungu. Wabuza amaSahaabah (radiallahu anhum), “yini le” AmaSahaabah amchazela ukuthi ibhilidi elisha elakhiwa omunye wamaAnsaar. URasullullah (sallallahu alaihi wasallam) wase wathula. Emvakweskhathi leloAnsaari elakha lowomuzi lahamba laya KuRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) lase limbingelela …

Read More »

Isiyalo SikaRasululluah (sallallahu alaihi wasallam) Sokuhlonipha AmaSahaabah (radhiyallahu anhum)

UHadrat Bilaal (radiallahu anhu) Esezokufa Ngenkathi Ubilaal (radiallahu anhu) esezokufa, umkakhe wase ethi, “Ah.., kwaze dabukisa! Usuyahamba la emhlabeni.” UHadrat Bilaal (radiallahu anhu) waphendula wathi, “kwaze kwamnandi futhi kuletha injabulo ukuthi kusasa sizobona abangane bethu, sizohlangana noRasulullah (sallallahu alaihi wasallam) nabalandeli bakhe.”

Read More »

iDua Ekhethekile KaRasulullah (sallallahu alaihi wasallam) Eyenzela Ama Ansaar

Ukuzinikela kwamaSahaabah (radiallahu anhum) KuRasullullah (sallallahu alaihi wasallam) Umuzi kaFaatimah (radiallahu anha) wawukade ukude kunomuzi kaRasullullah (sallallahu alaihi wasallam). Ngelinye ilanga URasullullah (sallallahu alaihi wasallam) wathi kuye, “isfiso sami ukuthi uhlale eduze kwami.” UFaathimah (radiallahu anha) waphendula wathi, “Umuzi kaHaaritha useduze kowakho, uma ungase umcele ukuthi ashintshisane umuzi wakhe nowami, …

Read More »

Olunge Kakhulu Kulesizwe

Ayikho Indawo Yomuntu Othuka AmaSahaabah KwiIslam Ngelinye ilanga kwafika umuntu kuZainul Abideen, Ali bin Hussain (radiallahu anhu) wase ebuza, ” O mzukulu kaRasullullah (sallallahu alaihi wasallam), uthini umbono wakho ngoHadrat Uthmaan (radiallahu anhu)?” Ngokbona ukungajabuli kwakhe ngoUthmaan (radiallahu anhu), uZainul Aabideen (radiallahu anhu) wase emchazela kahle, kunamaqembu amaMuslim amathathu ekukhulumwa …

Read More »

Isikhundla Esiphakheme SamaSahaabah (radhiyallahu anhum) Lawa Abamba Iqhaza EHudaibiya

Ubuqhawe BukaAli (radhiyallahu anhu) Empini YaseUhud  Ngenkathi kuyimpi yaseUhud amaSahaabah amaningi ahlaselwa abulawa amaKuffar (abangakholwa). URasullulah (sallallahu alayhi wasallam) waye kade elimele ezungezwe izitha. Ngalesosikhathi, kwabakhona amahemuhemu ukuthi uRasullullah (sallallahu alayhi wasallam) ubulewe. Ngokuzwa lamahemuhemu angesilona iqiniso amaSahaabah (radhiyallahu anhum) alahlekelwa umdlandla wokulwa agcwala usizi. UHazrat Ali (radhiyallahu anhu) uthi …

Read More »

Ukuvikelwa kwamaSahaabah (radhiyallahu anhum) Emlilweni Wasesihogweni

UHazrat Talha (radhiyallahu anhu) Empini YaseUhud  UHazrat Zubair bin Awwaam (radhiyallahu anhu) ubika ukuthi ngenkathi kuyimpi yaseUhud, uRasullulah (sallallahu alayhi wasallam) wagqoka izembatho zempi ezimbili. Phakathi nempi uRasullullah (sallallahu alayhi wasallam) wafisa ukugibela enye imbokodo kodwa ngenxa yesindo sezembatho ayekade ezigqokile wehluleka. Wacela uHazrat Talha (radhiyallahu anhu) ukuthi akahlale phansi …

Read More »

Isimo Esibi Somuntu Othuka AmaSahaabah (radhiyallahu anhum)

Uthando Olukhulu LamaSahaabah (radhiyallahu anhum) LikaRasulullah  kwake kwafika umuntu kuRasullulah wathi kuye, “O Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam)! Ngendlela engikuthanda ngayo, uma ngicabanga ngawe ayikho into engipholisa inhliziyo ngaphandle kokuthi ngikubone. O Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam)! ngihlezi ngicabanga ukuthi uma uAllah engfaka ezulwini, kuzoba nzima ukuthi ngikbone ngenxa yesikhundla oyobe unikwe …

Read More »